Наука

Викладачі та аспіранти кафедри активно займаються науково-дослідною роботою, виконуючи комплексні науково-дослідні теми «Фінансова система у забезпеченні стійкого економічного зростання України» (номер державної реєстрації 0121 U 109150); «Пріоритети фіскальної політики України в умовах дивергенції митно-податкових інститутів» (номер державної реєстрації 012218 U 000765).
За час існування кафедри опубліковано понад 60 підручників і навчальних посібників, 400 методичних розробок, понад 100 монографій.

Підручники:
1. Юрій С. І., Стоян В. І., Мац М. Й. Казначейська система: підручник. Тернопіль: Карт-бланш, 2002.  590 с.
2. Юрій С. І., Шаварина М. П., Шаманська Н. В. Соціальне страхування: підручник.  Кондор, 2004. 464 с.
3. Юрій С. І., Стоян В. І., Даневич О. С., Мац М. Й. Казначейська система: підручник. 2-е вид. змін. й доп. Тернопіль: Карт-бланш, 2006. 818 с.
4. Місцеві фінанси: підручник / за ред. О. П. Кириленко. К.: Знання, 2006. 677 с.
5. Фінанси: підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М.Федосова. К.: Знання, 2008. 611 с.
6. Фінанси: підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова.  2-ге вид. перероб. і доповн. К.: Знання, 2012.  687 с.
7. Бюджетна система: підручник / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина, О. П. Кириленко. Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 624 с.
8. Стоян В. І. , Даневич О. С. , Мац М. Й. Казначейська система: підруч. / За заг. ред. Крисоватого А. І.. 3-тє вид. змін. й доп. К.: “Центр учбової літератури”, 2014. 868 с.
9. Місцеві фінанси: підручник / за ред. д.е.н., проф. О.П. Кириленко. 2-е вид., доп. і перероб. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2015. 448 с.
10. Бюджетний менеджмент: підручник / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. В. Погріщук.  Тернопіль, Крок, 2015.  522 с.
11. Місцеві фінанси: підручник / авт. кол.; за ред. д-ра. екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра. екон. наук, проф. О. П. Кириленко. К.: УБС НБУ, 2015. 579 с.
12. Соціальне страхування: підручник / за ред. О.П. Кириленко та В.С. Толуб’яка.  Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ, 2016. 516 с.
13. Фінансово-економічна грамотність: підручник [у 2 частинах]. Ч. 1. : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017. 1024 с.
14. Бюджетна система : підручник  /  за  ред.  д.  е.  н.,  професора  В. Г. Дем’янишина, д. е. н., професора О. П. Кириленко та д. е. н., професора З. М. Лободіної. Тернопіль : ЗУНУ, 2020.  624 с.
15. Казначейська система : підручник / О. П. Кириленко, П. С. Гринчишин, З. М. Лободіна [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, О. П. Кириленко, Т. Я. Слюз. Тернопіль : ЗУНУ, 2020.  363 с.

Навчальні посібники:
1. Юрій С. І., Бескид Й. М., Плішко І. В. та ін. Державний бюджет України: навч. посіб. Тернопіль: ТОВ “ЦМДС”, 1998. 277 с.
2. Казначейська система виконання бюджетів: навч. посіб. / за ред. проф. С. І. Юрія. Тернопіль: ТАНГ, 2002. 356 с.
3. Юрій С. І., Бескид Й. М. Бюджетна система України: навч. посіб. К.: НІОС. 2000. с. 400
5. Фінанси: вишкіл студії: навч. посіб. / за ред. д.е.н., проф. Юрія С. І. Тернопіль: Карт-бланш, 2002. 357 с.
6. Кириленко О. П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): навч. посіб.  Тернопіль: Астон, 2002. 212 с.
7. Кириленко О. П. Місцеві фінанси: навч. посіб. Тернопіль: Астон, 2004. 192 с.
8. Кізима Т. О., Савчук С. В. Державні фінанси в умовах демократії: навч. посіб. Тернопіль: Воля, 2005.  200 с.
12. Finance: Learner’s Guide / N.I. Karpyshyn, V.V. Perevoznyuk, V.V. Pysmennyi.  Ternopil: TNEU, 2013.  52 p.
13. Фінанси домогосподарств: навч. посіб./ Кізима Т. О., Карпишин Н. І., Сидор І. П. та ін.; За ред. Т. О. Кізими. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. 228 с.
23. Методика викладання фінансової грамотності : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль, Н. І. Карпишин та ін.; за ред. д.е.н., професора Кізими Т.О. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. 200 с.
24. 
Лободіна З. М., Сидор І. П., Дем’янюк А. В. Бюджетна система у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / за ред. канд. екон. наук, доц. З. М. Лободіної. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 280 с.
25. 
Кириленко О. П., Малиняк Б. С., Письменний В. В., Русін В. М. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади / за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. 2018. 360 с.
26. Публічні фінанси : навч. посіб. / за ред. д. е. н., професора О. П. Кириленко. Тернопіль : Вектор, 2018. 294 с.
27. Державний фінансовий контроль у публічному управлінні: навч. посіб. / Гупаловська М. Б. , Коваль С. Л., Сидор І. П. , Русін В. М., Шулюк Б. С. Тернопіль: Вектор, 2018. 210 с.

Монографії
:
1. Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика): монографія.  К: НІОС, 2000. 384 с.
2. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри: монографія / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва.  К.: Знання, 2007.  595 с.
3. Кириленко О.П., Малиняк Б.С. Теорія і практика бюджетних інвестицій: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2007. 288 с.
4. Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: монографія Тернопіль: ТНЕУ, 2008. 496 с.
5. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій: монографія / за ред. О.П.Кириленко. Тернопіль, 2008. 376 с.
6. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів: монографія / Луніна І. О., Кириленко О. П., Лучка А. В. та ін.; за ред. д-ра екон. наук І. О.Луніної; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. К., 2010. 320 с.
7. Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств: сучасна падигма та домінанти розвитку: монографія. К.: Знання, 2010. 431 с.
8. Фінансові важелі подолання бідності в Україні: монограф. / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Б. С. Малиняк та ін.; за ред. О. П.Кириленко. Тернопіль: ТНЕУ, “Економічна думка” 2010. 432 с.
10. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень: монографія / за ред. С.І. Юрія., В.Г. Дем’янишина. К.: Кондор, 2012.  376 с.
11. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія / О. П. Кириленко, О. В. Петрушка, Б. С. Малиняк та ін.; за ред. О. П. Кириленко.  Тернопіль: ТНЕУ, 2013.  304 с.
12. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. 2-е вид. Т. 2., Т. 3. Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління»; за ред. Т. І. Єфименко. К., 2013.
13. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України: монографія / за ред. В. Г. Дем’янишина. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. 464 с.
14. Тулай О. І. Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 416 с.
15. Формування фінансового механізму сталого розвитку України: монографія/ за ред. д-ра екон. наук, проф. О. П. Кириленко та д-ра  екон. наук, доц. О. І. Тулай. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 414 с.
16. Лободіна Зоряна Бюджетний механізм: концептуальні засади та перспективи модернізації: монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 412 с.
17. Письменний В. В. Теоретико-методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 468 с.
18. Sydorchuk A. The financial resources of state social insurance. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, 42 p.
19. Клапків Ю. М., Білецька І. М., Свірський В. С. Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Калініченко. Х.: ФОП Панов А. М., 2018.
20. Управління фінансовими ресурсами територіальних громад: теорія і практика: монографія / За ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. Економічна думка. 2019. 280 с.
21. Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій: монографія / За ред. Л. Гур’янової, В. Цибакової; Братислава. Харків: ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019.
22. Клапків Ю. М. Ринок страхових послуг : концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвиткул : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2020.  568 с.
22. Горин В. П. Фінансовий механізм забезпечення суспільного добробуту : теоретична концептуалізація та проблеми функціонування : монографія.  Тернопіль : ТНЕУ, 2020.  516 с.