Відбувся науковий семінар «Докторські студії» кафедри фінансів ім. С.І. Юрія

18 грудня 2023 р. у рамках постійно діючого наукового семінару «Докторські студії» кафедри фінансів ім. С.І. Юрія для здобувачів ступеня PhD, організованого з ініціативи завідувача кафедри, доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, голови вченої ради ЗУНУ Андрія Ігоровича Крисоватого, відбулося чергове засідання на тему: «Сучасні тенденції реалізації фінансової політики держави та імперативи державного впливу у світових наукових дослідженнях та практичних заходах». У роботі семінару взяли участь провідні викладачі кафедри фінансів ім. С.І. Юрія та здобувачі ступеня PhD.Доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового центру підготовки та атестації здобувачів вищої освіти та наукових кадрів Олена Юріївна Сидорович у своєму виступі зосередила увагу присутніх на ролі фінансової політики держави у антикризовому регулюванні економіки, а також на значенні окремих фінансових інструментів для регулювання спадів ділової активності та вирівнювання дії циклічних економічних коливань. Особливий наголос було зроблено на ролі фінансової політики в умовах воєнного стану в процесі реалізації комплексної програми антикризової діяльності держави, що дає змогу стабілізувати умови економічного розвитку та пом’якшити соціальні наслідки кризи, викликаної воєнною агресією. Було вказано на важливій ролі фінансової політики для реалізації стратегії економічного розвитку України у процесі післявоєнної відбудови економіки,  зв’язку із чим в якості пріоритетних заходів було виокремлено необхідність: удосконалення податкової системи, в т.ч. через застосування податкових стимулів для розвитку інноваційних і високотехнологічних підприємств; активізації використання широкого спектру фінансових інструментів залучення коштів і управління ризиком на фінансовому ринку із урахуванням кращих зразків розвинутих країн; використання важелів фінансової політики для створення підґрунтя для майбутніх структурних змін та оновлення економіки; удосконалення нормативно-правової бази та прискорення її адаптації до вимог ЄС у світлі реалізації курсу України на євроінтеграцію.

Доктор економічних наук, професор Олександр Валерійович Дзюблюк у своєму виступі відзначив ключові імперативи державного впливу на перебіг економічних процесів, провідну роль фінансової політики як головного важеля впливу держави у механізмі антикризового регулювання соціально-економічного розвитку, а також складнощі чіткого розуміння у сучасних наукових дослідженнях сутності та окремих складових фінансової політики з огляду на ті завдання і виклики, що постають перед економікою та залежать від об’єктивних і суб’єктивних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Було наголошено, що коригування визначень і трактувань фінансової політики здійснювалось у наукових працях з метою відображення тих або інших пріоритетних завдань держави, що мають значення для конкретного проміжку історичного та економічного періодів. Стосовно сучасної ролі фінансової політики було акцентовано увагу на ключовому напрямі наукової дискусії щодо визначення оптимальної частки перерозподілу ВВП через зведений бюджет держави, яке зводиться до вибору однієї з альтернатив: збільшення ролі держави у регулюванні економіки або проведення економічної лібералізації. Було зроблено висновок, що динаміка державних витрат у розвинених країнах свідчить про неминуче зростання державної частки в економіці, що пояснюється прискореним зростанням суспільних витрат в умовах ускладнення економічного середовища та, відповідно, збільшенням частки державних послуг.

Доповідачами було дано відповіді на поставлені здобувачами  ступеня PhD запитання. У подальшому обговоренні доповідей, що набуло форму інтенсивної дискусії, взяли участь усі присутні на засіданні семінару викладачі кафедри та здобувачі ступеня PhD.