«Актуальні питання фінансової теорії та практики»

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! Кафедра фінансів ім. С.І. Юрія ТНЕУ запрошує до участі у П’ятій заочно-дистанційній науковій конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання фінансової теорії та практики», яка відбудеться 5-6 листопада 2018р.! На науковому заході планується розглянути коло питань, щодо напрямків фінансової політики держави, реформування складових фінансового механізму, удосконалення системи управління фінансами на макро-, мезо- і мікрорівнях.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ:
Обсяг публікації не повинен перевищувати 5 сторінок. Для зручності формування збірника бажано не використовувати графічні і табличні матеріали.
Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5, поля – 20 мм.
Оформлення: праворуч у верхньому куті необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові автора, шифр та номер групи, назву навчального закладу, прізвище й ініціали наукового керівника, його наукова ступінь і вчене звання; пропустивши рядок зазначається заголовок публікації великими літерами (напівжирним шрифтом, розміщення по центру); пропустивши рядок, подається текст, розміщений по ширині сторінки; у кінці основного тексту вказується перелік використаної літератури (Література:), оформлений відповідно до ДСТУ 8302:2015. Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування їх у тексті,  посилання на використані джерела у тексті подаються в квадратних дужках із зазначенням сторінок.
Електронний варіант публікації надсилається виключно науковими керівниками на електронну пошту kafedrafinansiv@ukr.net або m.hupalovska@tneu.edu.ua, із зазначенням Студентська конференція”.  Термін подачі публікації – до 31 жовтня 2018 року.
Контактна особа оргкомітету конференції – доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, к.е.н., Гупаловська Мирослава Богданівна (097) 210-90-84.
Сподіваємось на плідне співробітництво у роботі конференції!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *